Welkom bij Bureau De Rycker

Sinds de oprichting van ons kantoor in het hartje van Antwerpen stellen wij ons ten dienste om onze cliënten op efficiënte wijze bij te staan op het gebied van hun intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald de industriële eigendomsrechten.

Onze diensten


Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de nodige know-how om onze cliënten nationaal en Europees bij te staan.
We hebben in alle landen van de wereld contacten met collega's, ingenieurs en juristen voor het behandelen van plaatselijke aangelegenheden met betrekking tot uitvindingen, merken, modellen, auteursrecht enzovoort.

Octrooien

Nieuwe apparaten, machines, producten en werkwijzen kunnen beschermd worden door octrooi, ook wel brevet of patent genoemd, waardoor wordt bekomen dat men derden mag verbieden na te maken wat door het octrooi wordt beschermd.

Merken

Een merk is een teken dat dient om de producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van de andere producten of diensten in zijn sector.

Modellen

De wetgever heeft er voor geopteerd om zowel bescherming te geven aan modellen als aan tekeningen. Hierbij wordt met model bedoeld "het uiterlijk aspect van een gebruiksvoorwerp" en onder tekening wordt verstaan "een patroon van een weefsel, een stof, een behangpapier, enz." Dit soort tekeningen wordt in de omgangstaal eveneens model genoemd.

Octrooien


In een octrooi wordt de uitvinding uiteengezet, eventueel aan de hand van tekeningen en wordt er duidelijk beschreven wat de uitvinder wenst te beschermen.
Vereisten opdat een uitvinding kan beschermd worden door octrooi zijn:

Nieuwheid

De uitvinding is nieuw.

Uitvinderswerkzaamheid

De uitvinding brengt een nieuw technisch effect.

Industriële exploitatie

De uitvinding moet hiervoor vatbaar zijn.

BE, EU of Internationaal

Een octrooi kan op drie manieren aangevraagd worden.

Merken


De bescherming van de naam van een product of dienst, of meer algemeen van het teken dat de handelaar gebruikt
om zijn producten te laten onderscheiden van die van anderen, wordt geregeld door de merkenwetgeving.
Deze wetgeving is erop gericht om de door de handelaar geleverde inspanningen ter identificatie van zijn producten en diensten te vrijwaren.
Sinds 1 januari 1971 is er voor wat betreft de Benelux-landen een gezamelijke wetgeving van kracht, met name de Uniforme Benelux Merkenwet,
die dient ter vervanging van de vroegere nationale wetgevingen in de drie landen. Sinds die datum kunnen er enkel nog merken aangevraagd
worden die de drie landen samen betreffen en zijn afzonderlijke deponeringen in deze landen niet meer mogelijk.
In Benelux-landen geldt dat merkenrecht enkel kan ontstaan door middel van een geldig merkdepot.

Woord

Beeld

Combinatie

Vorm

Kleur

Geluid

Modellen


Het uiterlijk aspect van een voorwerp kan dikwijls de doorslag geven bij aankopen, zodat het belangrijk is dit aspect te beschermen.

Het nieuwe uitzicht van een gebruiksvoorwerp is beschermbaar. Er zijn enkele zaken van bescherming uitgesloten:

  • voortbrengselen die niet beantwoorden aan de voorwaarde van nieuwheid of geen gebruiksfunctie hebben

  • datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect

  • gebruiksvoorwerpen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde

Contacteer ons

Arenbergstraat 13, 2000 Antwerpen, BE

Telefoon: +323 231 69 00